ekptoseis 002

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του καταναλωτή μέσω θέσπισης κανόνων και ορθών (μη παραπλανητικών και θεμιτών)
πρακτικών κατά την εμπορική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές στο πλαίσιο προσέλκυσης πελατείας καθώς
και η προαγωγή της επαγγελματικής τους ευσυνειδησίας.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα εφαρμόζεται στις πρακτικές που ακολουθούνται κατά την εμπορική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους
καταναλωτές και ιδίως στις περιπτώσεις πρακτικών όπως η παροχή αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με μειωμένη τιμή, ή πρόσθετο
όφελος ή με προσδοκία οφέλους για τον καταναλωτή.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτει η καθεαυτή μείωση των τιμών καθώς οι τιμές διακυμαίνονται ελεύθερα
σε όλη τη διάρκεια του έτους αλλά μόνο η πρακτική της μείωσης αυτών ως μέσο επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω.
3. Η παρούσα εφαρμόζεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, στο από απόσταση
εμπόριο, στο εμπόριο «πόρτα πόρτα», και κατά την παροχή υπηρεσιών.
4. Τους ως άνω κανόνες δύνανται φορείς και κλαδικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τις εμπορικές επιχειρήσεις να
ενσωματώνουν κατά την έκδοση αντίστοιχων κωδίκων στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού τους ή των δραστηριοτήτων τους.
Οι κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του ν.4177/2013 (Α’173) και της ΥΑ Α2−718 ΔΙΕΠΠΥ (Β’2090) και
του ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.

2. Πλέον των ορισμών αυτών για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι:
Α. Κατηγορίες εμπορικής επικοινωνίας που διενεργούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα:

I. Εκπτώσεις: Μειώσεις τιμών καθορισμένης χρονικής περιόδου λόγω τέλους εποχής που διενεργούνται γενικευμένα ως προς
το εύρος των προϊόντων και των σημείων πώλησης.
II. Ρευστοποίηση – Στοκ- Διακριτική τιμολόγηση: Μειώσεις τιμών επιλεγμένων προϊόντων για μικρό χρονικό διάστημα με
σκοπό την εξάντληση των αποθεμάτων τους. Η ρευστοποίηση αφορά σε αποθέματα προϊόντων παλαιών εμπορικών περιόδων,
ελαττωματικών, μη εμπορεύσιμων, καταργημένων κωδικών ή προϊόντων των οποίων η περίοδος ζωής πρόκειται να λήξει.
III. Προσφορές – Προωθητικές ενέργειες: Πρακτικές μείωσης τιμών ή παροχής πρόσθετου οφέλους προϊόντων ή υπηρεσιών
ή προσδοκίας οφέλους που πραγματοποιείται για περιορισμένη χρονική διάρκεια και για ορισμένη ποσότητα.
IV. Τιμή Γνωριμίας: Αποτελεί ειδική περίπτωση προσφοράς / προωθητικής ενέργειας κατά την οποία τα προϊόντα διατίθενται
για πρώτη φορά οπότε και δεν υφίσταται αρχική αλλά “κανονική” τιμή μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής.
V. Προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας: εξατομικευμένη πρακτική επιβράβευσης του πελάτη μέσω μειώσεων τιμών ή
άλλου οφέλους.
VI. Καταστήματα STOCK: τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, μόνο αποθέματα προϊόντων παλαιών εμπορικών περιόδων
ή εν γένει ελαττωματικά, τα οποία έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις.
VII. Καταστήματα OUTLET: τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές
επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά μόνο δικά τους αποθέματα παλαιών εμπορικών περιόδων ή εν γένει
ελαττωματικά προϊόντα.

Β. Λοιποί ορισμοί:
I. Καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική,
βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα,
II. Εμπορικό κατάστημα:

- κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση, ή
- κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε συνήθη βάση,
III. Ηλεκτρονικό εμπόριο: ως αυτό ορίζεται στο νόμο 2251/1994, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

IV. Επαγγελματική ευσυνειδησία: το μέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να
επιδεικνύει ένας προμηθευτής προς τους καταναλωτές, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην έντιμη πρακτική της
αγοράς ή και στη γενική αρχή της καλής πίστης, στον τομέα δραστηριοτήτων του προμηθευτή
V. Πρόσκληση για αγορά: η εμπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η
τιμή με τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της εμπορικής επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να έχει ο
καταναλωτής τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά,
VI. Εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές: κάθε πράξη, τρόπος συμπεριφοράς ή
εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή,
που συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε καταναλωτές,
VII. Είδος: Κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
VIII. Νέο προϊόν ή υπηρεσία: εκείνο π ου διαφέρει ουσιωδώς από άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα
προϊόντα που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση μπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευκτικά στοιχεία
όπως η σύνθεση παραγωγής ή παροχής, το κόστος, η ποιότητα, οι ιδιότητες και η χρήση. Αλλαγή της ονομασίας ή
του κωδικού αριθμού περιγραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας προϊόντος δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.

Κύλιση στην Αρχή