doro xristougennonΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 230Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νόμος
4442/2016, ο οποίος επιχειρεί να εισάγει ένα νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.
Ο νόμος καθορίζει πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής
δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών
για την έναρξη της λειτουργίας της.

Οι κυριότερες από τις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο αφορούν άμεσα τις εμπορικές επιχειρήσεις
μέλη μας και συνοψίζονται στα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα, ο συγκεκριμένος νόμος αφορά στο σύνολο σχεδόν της έναρξης
εμπορικών δραστηριοτήτων, χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα θα οριστεί ποιες από τις σχετικές δραστηριότητες υπάγονται σε
απλή γνωστοποίηση και ποιες, που είναι αυξημένου δημοσίου συμφέροντος, σε προηγούμενη έγκριση.

3. Όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον νόμο, τηρούν το σχετικό φάκελο στις έδρες τους,
είτε υπάγονται σε γνωστοποίηση, είτε σε έγκριση.

4. Για την γνωστοποίηση και την έγκριση μπορεί να οριστεί παράβολο με σχετική Υπουργική Απόφαση.
5. Η υποστήριξη του τιθέμενου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
γίνεται μέσω του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

6. Οι κυρώσεις που προβλέπονται για μη άσκηση γνωστοποίησης ή μη λήψη προηγούμενης
έγκρισης είναι βαριές. Συγκεκριμένα, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων ή η παροχή αναληθών
στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100)
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αντίστοιχα, σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας
που υπάγεται σε προηγούμενη έγκριση, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από
πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

7. Ειδικό καθεστώς ορίζεται για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρα 27-38).
Συγκεκριμένα:

- Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάγονται σε καθεστώς απλής γνωστοποίησης.
- Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το
κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση
από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται
να λειτουργήσει το κατάστημα. Η βεβαίωση πρέπει να χορηγηθεί εντός 15 ημερών από της υποβολής
της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν
απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της.

- Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι την ενεργοποίηση του
ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η ΕΣΕΕ παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ως προς τα θέματα
του σχετικού πλαισίου.

Παράλληλα με τα ως άνω και ενόψει των προσεχών εορτών, υπενθυμίζουμε στις εμπορικές
επιχειρήσεις ότι μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζόμενους το Δώρο των
Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον
ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο.

Για τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Η χρονική περίοδος
που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς
διακοπή καθ’ όλη την ως άνω χρονική περίοδο, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με
1 μηνιαίο μισθό. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το
διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες
οι ημέρες που οι εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια,
με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν
οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εύχεται ευτυχισμένα Χριστούγεννα,
καλές γιορτές και καλές δουλειές σε όλους σας.

                     Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης              Γιώργος Καρανίκας

 

Ασκηση Οικονομικής Δραστηριότητας

Κύλιση στην Αρχή